Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, Praha 6, 161 00

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vlajky.EU s.r.o., se sídlem Radčina 497/22, 161 00 Praha 6, identifikační číslo: 28511042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146903 (dále jen „Společnost“ nebo "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo "zákazník") prostřednictvím internetového obchodu Společnosti. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vlajky24.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Ceny reklamních a jiných předmětů v internetové nabídce Společnosti prezentované na adrese www.vlajky24.cz (dále jen „Internetové stránky“) jsou vzhledem k zakázkové výrobě pouze orientační a ve většině případů je nutno na konkrétní požadavek cenu upravit. Na základě poptávky Zákazníka bude zpracována na příslušný výrobek kompletní cenová nabídka. Platnost cenové nabídky je 30 dnů od jejího zaslání Zákazníkovi. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a dopravného nebo poštovného, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.
 7. V případě objednávky Zboží v hodnotě nad 20.000 Kč bez DPH je Společnost oprávněna vyžadovat od Zákazníka zálohu ve výši 50 - 100 % z celkové kupní ceny objednaného Zboží
 8. Zálohová faktura bude Zákazníkovi zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Zákazník je povinen potvrdit Společnosti doručení zálohové faktury. Splatnost zálohové faktury je do 5-ti dnů od jejího odeslání Zákazníkovi. V případě nezaplacení zálohy ve stanoveném termínu nebude objednané Zboží Zákazníkovi dodáno a bude pozastavena jeho výroba, a to až do řádného zaplacení zálohové faktury. V případě, že z výrobních důvodů nelze pozastavit objednávku a výroba objednaného Zboží je již realizována, je Zákazník povinen Zboží odebrat. Záloha je požadována i v případě opakované zakázky, pokud Zákazník provedl platbu za předchozí zakázku po termínu splatnosti.
 9. Splatnost faktur je 14 dnů. Za každý den prodlení se účtuje penále ve výši 0,05 % z fakturované částky. V případě dílčích dodávek, se každá taková dodávka fakturuje samostatně při odeslání Zboží.
 10. Zboží v hodnotě do 20.000 Kč bez DPH je Zákazníkům zasíláno výhradně přepravní službou na dobírku. V případě požadavku na schválení vzorku před zahájením výroby hradí Zákazník Společnosti tímto vzniklé náklady v plné výši.
 11. Má-li být Zboží pro Zákazníka vyrobeno na míru, probíhá výroba podle předlohy dodané Zákazníkem. Výroba je uskutečňována podle technologických možností výroby a vlastností materiálů, následkem čehož mohou vzniknout odchylky v logu či barvě, jako výsledek technologického postupu výroby a vlastností použitých materiálů. V takovém případě nelze Zboží reklamovat a Zboží je považováno za bezvadné. Obdobně i vzorek tisku může ve srovnání se sériovou výrobou vykazovat drobné odlišnosti dané použitými materiály a technologickým postupem.
 12. Při výrobě konfekčních výrobků (ubrusů, ubrousků, zástěr apod.) mohou vzniknout výrobky zařazené do 2. volby či nestandardní volby, vyznačující se různými vadami tisku. Na výrobky pro 2. volbu poskytuje Společnost slevu 10 % a na výrobky nestandardní volby 30 % z ceny výrobku. Množství těchto výrobků nesmí překročit 7 % z objednaného množství Zboží. Větší množství může být dodáno pouze po předchozím souhlasu Zákazníka.
 13. Zákazník předá Společnosti pro zhotovení Zboží podklady zpracované v grafickém programu ve formě křivek (vektorů) a barvy stanoví v systému Pantone C, RAL nebo dodá barvy na vzorku. Zákazník odesláním objednávky bere na vědomí, že některá vyobrazení mohou být předmětem autorskoprávní ochrany a že za její případné porušení nese plnou zodpovědnost výhradně Zákazník.
 14. Společnost zhotoví objednávku zpravidla do 1 - 4 týdnů po obdržení grafických podkladů a řádné objednávky, popřípadě oboustranně podepsané smlouvy, byla-li sepsána. Podle potřeby lze dohodnout i jiný termín dodání Zboží.
 15. Smluvní strany souhlasí s tolerancí rozměrů, délek a mechanicko-fyzikálních hodnot v rozsahu +/- 7 %, jenž je dána technickým zařízením, materiály a technologickými možnostmi výroby. Tolerance v odstínu podle vzorkovnice Pantone solid coated a v dodaném množství je +- 10%. Stálobarevnost na světle a povětrnosti je dána použitou technologií tisku nebo barvení a textilními barvami, stejně jako způsobem využití a umístění výrobku. Tolerance v odstínu je +- 10%.
 16. Zboží je Zákazníkovi dodáváno prostřednictvím přepravní společnosti. Za zpoždění nebo poškození vzniklé vinou přepravce nenese Společnost žádnou odpovědnost. Zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození Zboží a ihned na místě případné poškození zapsat tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepsat zápis o poškození zásilky. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel. Společnost poskytne Zákazníkovi potřebné podklady pro uplatňování nároků z vad dopravy vůči dopravci. K přechodu nebezpečí škody na přepravce dochází okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě Zákazníkovi.
 17. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné zjevné vady zboží, které existovaly již při koupi, je povinen reklamovat u Společnosti bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna vždy písemně s popisem závady nebo osobní návštěvou provozovny Společnosti. Při písemné reklamaci je Zákazník povinen zaslat reklamované zboží poštou jako obyčejný balík, nikoliv dobírkou, jinak nebude Společností převzato. Reklamaci může úspěšně uplatnit pouze vlastník výrobku.
 18. Při koupi Zboží, které není vyrobeno na míru, mimo provozovnu je Zákazník-spotřebitel podle povahy produktu oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené a musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.). Při případném odstoupení od kupní smlouvy je Zákazník povinen prokázat, že koupil zboží v naší prodejně. Proto doporučujeme uschovat doklad o koupi zboží. Zboží lze vrátit osobním doručením na prodejnu nebo prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Kupní cena za vrácené zboží bude ponížena o běžné opotřebení. Není možné odstoupit od smlouvy v případě zakoupení roušek a to z hygienických důvodů.
 19. Po schválení grafických podkladů u zboží vyráběného na míru Zákazníkem není zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, objednávku zrušit, či smlouvu vypovědět.
 20. U stožárů je Zákazník povinen zajistit, aby podklad určený k instalaci stožárů splňoval technické požadavky a podmínky na tento podklad kladené, uvedené v návodu přiloženém ke stožáru. Společnost není odpovědna za správnost a odbornost instalace patky stožáru i stožáru, kterou Zákazník provádí svépomocí nebo s pomocí jiných osob na své náklady a Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti za škody takovouto instalací vzniklé.
 21. Stožáry je nutno používat pouze v souladu s návody na jejich používání a dokumentem, který obsahuje přípustné rychlosti větru a doporučené velikosti vlajek, které na ně mohou být umístěny. V případě nedodržení doporučených velikostí vlajek a rychlostí větru, bere zákazník na vědomí, že jeho případná reklamace nemusí být uznána za oprávněnou.
 22. Na standardizované zboží poskytuje Společnost záruční dobu 24 měsíců. U hliníkových stožárů poskytuje Společnost na tělo stožáru záruční dobu 5 let a na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky, u sklolaminátových stožárů 10 let na tělo stožáru a na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se též nevztahuje na mechanické poškození, nesprávnou montáž, běžné opotřebení a na úpravy nebo opravy provedené neautorizovanými osobami.
 23. Společnost neodpovídá za vady Zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Zákazníka či přepravní společnost. Společnost rovněž neodpovídá za vady Zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek. Přechod vlastnictví ke Zboží ze Společnosti na Zákazníka nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny.
 24. Společnost je povinna zaslat Zákazníkovi tyto obchodní podmínky nebo odkaz na ně společně s nabídkou. Zákazník odesláním objednávky či podpisem smlouvy stvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a že jejich obsahu porozuměl a souhlasí s nimi.
 25. Doba životnosti Zboží určeného pro venkovní použití není stanovena žádnou normou. Renomovaní evropští výrobci uvádí obvyklou dobu životnosti 6-12 měsíců. Doba životnosti vlajek je ovlivněna zejména konkrétním místem vyvěšení a lokálními klimatickými podmínkami. Při volbě místa vyvěšení vlajky je nutno dbát na to, aby vlajka mohla vlát volně a na nic nenarážela. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí silný nárazový vítr, déšť, námraza, smog a slunce. Při bouřlivém počasí a silném nárazovém větru nebo námraze je nutné vlajku dočasně sejmout. Dobu životnosti a dobrý vzhled lze prodloužit také jejich udržováním. Drobné zátrhy je třeba nechat opravit a včasným vypráním předejít pokročilému ušpinění, když již nemůže být dosaženo uspokojivého výsledku praní. Vlajky, prapory a transparenty jsou považovány za spotřební materiál, který je třeba obnovovat. Při objednávání proto doporučujeme plánovat 2 sady na 1 rok.
 26. Na veškeré naše zboží poskytujeme záruční lhůtu 2 roky. U hliníkových stožárů poskytujeme záruční lhůtu na tělo stožáru 5 roků u sklolaminátových stožárů 10 roků, na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním, a také v případe úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajek, praporů a transparentů z PES vlajkoviny určených k venkovnímu použití upozorňujeme na dodržování "Pokynů pro používání vlajek a jejich udržování". Kupující si je vědom toho, že za použití zboží k jinému než obvyklému účelu nese plnou zodpovědnost bez možnosti reklamace. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, za vady zboží způsobené neodbornou manipulací třetími osobami po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží, pokud bylo použito nepřiměřeným způsobem a za běžné opotřebení zboží, které je úměrné době používání zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží se kterým bylo zjevně neodborně manipulováno, bylo použito nepřiměřeným způsobem nebo jeho poškození je úměrné době použití. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek. Stanoví-li kupní smlouva nebo smlouva o dílo něco jiného než tyto obchodní podmínky, použije se příslušné ustanovení takové smlouvy.
 27. Reklamace potisku se posuzuje přímo na zařízeních, pro které je vlajka, prapor určena, tj. na stožárech, držácích apod. Prodávající rovněž neodpovídá za vady zboží vzniklé nevhodným umístěním, popř. působením nepříznivých povětrnostních podmínek. Místem pro řešení reklamace všech produktů je sídlo firmy dodavatele.
 28. V případě vzniku sporu platí pro jeho řešení tyto obchodní podmínky, smlouvy uzavřené Zákazníkem a Společností a právní řád České republiky.
 29. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory budou řešit přednostně dohodou. K projednání a rozhodnutí případných sporů je příslušný místně a věcně příslušný soud České republiky. Smluvní vztah i tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.
 30. Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných subjektů, za jejichž obsah nenese Společnost žádnou zodpovědnost.
 31. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
 32. Společnost shromažďuje se souhlasem Zákazníků osobní údaje Zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.
 33. Osobní údaje Zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti, zejména pro usnadnění budoucích objednávek Zákazníků, a nejsou poskytovány třetím osobám.
 34. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Zákazník odvolat, a to tak že zašle e-mailem žádost na info@vlajky.eu nebo tuto skutečnost oznámí Společnosti telefonicky.
 35. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 36. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Radčina 497/22, 161 00 Praha 6;

  b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  c) bankovním převodem na účet číslo 2200315428/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

  d) platba přes službu ePlatba+,

  Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

 37. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není u konkrétního případu dohodnuto jinak. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej zašle v tištěné podobě na adresu kupujícího spolu se zbožím při platbě na dobírku.
 38. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy, pokud odstoupit od smlouvy lze, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 39. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 41. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 42. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 43. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@vlajky.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 44. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název firmy a její sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  c) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 45. Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny.
 46. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 47. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování viz bod 1, adresa elektronické pošty viz bod 31, telefon 731800100.
 48. Zákazník zadáním objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.
 49. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím, aby jeho osobní údaje odstranil ze své evidence a nijak je dále nevyužíval. Prodávající je povinen jeho požadavku vyhovět, neodporuje-li to jiným platným zákonům ČR.

V Praze dne 17.05.2018

Obchodní podmínky jsou rovněž ke stažení zde (PDF).

Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.