Jak vyvěšovat státní vlajky?

Základní pravidla o používání státních symbolů a vyvěšování státní vlajky najdeme v zákoně č. 352/2001 Sb., v platném znění, které mj. praví:

Státní vlajka:

§ 7

 • (1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.
 • (2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
 • (3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
 • (4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.
 • (5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
 • (6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

§ 8

1. Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt:

 • a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
 • b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
 • c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek

2. Pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami:

Pokud vyvěšujeme vysoký počet vlajek, je dobré dodržovat mezinárodní zvyklosti, kdy je čestné místo vlevo na počátku řady a ostatně posloupně dle abecedy. U mezinárodních akcí, kde máme například více, jak 100 účastníků se četné místo hledá obtížně. Volíme pak alternativu, že domácí vlajka umísťuje ještě jednou na konec řady. Pokud vyvěšujeme vlajky i jiné než státní, pak se podobná pravidla vztahují i na ně, přičemž je nutné dodržet hierarchii vlajek dle jejich druhů. Máme následující kombinace vlajek:

 • 1. státní vlajka (vlajky)
 • 2. vlajky členských států federací či jiných vyšších územně správních celků (v ČR krajů)
 • 3. vlajky nižších územně správních celků (např. provincií v členských státech federací)
 • 4. vlajky obcí (bez rozdílu, jde-li o město či obec)
 • 5. vlajky městských částí, obvodů
 • 6. vlajky mezinárodních organizací
 • 7. vlajky organizací
 • 8. vlajky firemní (nikoliv reklamní)

Členské státy EU dávají svoji státní vlajku na čestné místo, pořadí:

 • 1. státní vlajka
 • 2. vlajka EU
 • 3. vlajka regionu
 • 4. vlajka departementu
 • 5. vlajka obce

§ 9

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

 • a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
 • b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
 • c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
 • d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
 • e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
 • f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
 • g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
 • h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
 • i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
 • j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
 • k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

§ 10

Vyjádření smutku vlajkou/praporem:

 • a) Státní smutek se vyjadřuje svěšením státní vlajky na půl žerdi. V případě, že je na stožáru i jiná vlajka, např. krajská, svěsí se do stejné výšky,
 • b) pokud není možné vyvěsit státní vlajku na půl žerdi (na žerdích na domech, interiérových stojanech), vyjadřuje se smutek vyvěšením smutečního praporu. Státní symbol zaujímá v této dvojici čestné místo vlevo,
 • c) smutek se nikdy nevyjadřuje vyvěšením státní vlajky a smutečního praporu na jednom stožáru, ani současným vyvěšením státní vlajky na půl žerdi a smuteční na vrchol stožáru,
 • d) je nepřípustné vyjadřovat státní smutek pomocí praporů na žerdi tak, že se prostřihne tunel na vlajce a žerď vyčnívala z vlajky ven. V případě umístění na stojanech nebo na fasádě se smutek vyjadřuje pomocí smutečního praporu.

Ukázky umístění vlajky ČR:

 • a) lichý počet vlajek
 • b) sudý počet vlajek
 • c) velký počet vlajek


Státní vlajky vyvěšované společně s vlajkou Evropské unie. Vlajka ČR je na čestném místě, na druhém je další státní vlajka a na třetím je vlajka Evropské unie.


Pokud máme sudý počet vlajek - 3 státní a 1 vlajka EU, pak vlajku ČR umístíme na nejčetnějším místě, další místa obsadí vlajky států v abecedním pořadí a na posledním místě se vyvěsí vlajka EU.


Pokud máme sudý počet vlajek, z nichž 2 jsou státní, 1 je regionální domácí a další regionální cizí pak je umísťujeme dle následujícího plánu:


Pokud máme vlajku státní, krajskou a obecní pak se umisťují v následujícím pořadí:

Používáme soubory cookie k optimalizaci našich webových stránek a služeb. Pro naše zásady navštivte sekci obchodní podmínky.